Boli skúmané prístupy k náprave mikrovaskulatúrnej patológie a funkčných porúch pečene postihnutých alkoholom pri komplexnej liečbe pacientov s akútnou pankreatitídou..

Boli študované prístupy ku korekcii mikrocirkulačného kanálu a funkčných porúch pečene postihnutej alkoholom pri komplexnej liečbe pacientov s akútnou pankreatitídou..

Akútna pankreatitída je jedným z bežných chirurgických ochorení a predstavuje priemerne 3% až 10% prípadov všetkých urgentných ochorení brušnej dutiny. Zvyšujúca sa incidencia naznačuje naliehavosť problému diagnostiky a liečby akútnej pankreatitídy v praktickej zdravotnej starostlivosti [1]..

Jedným z najbežnejších dôvodov pre vznik akútnej pankreatitídy je právom považované za zneužívanie alkoholu, nadmerné množstvo alkoholu alebo používanie náhradných alkoholov..

V súčasnosti je úloha alkoholu ako patogenetického faktora v léziách pankreasu všeobecne známa [1–9]. Podobná príčina ochorenia je v prevažnej väčšine krajín izolovaná priemerne od 35% do 50% pacientov [1, 6, 8].

Údaje z literatúry a praktické pozorovania naznačujú, že alkoholická pankreatitída je jednou z najťažších foriem akútnej pankreatitídy [1–9]. Akútna pankreatitída sa vyvíja na pozadí porušenia odtokovej funkcie pankreatických vývodov. Alkoholizmus súvisí s toxickým poškodením pankreasu, poruchou funkcie pečene a narušením syntézy enzýmov [4–6, 9]. Príjem alkoholu a jeho náhradných látok teda prudko zvyšuje sekrečnú aktivitu pankreasu a dlhodobé užívanie alkoholických nápojov vedie k duodenitíde s edémom veľkej duodenálnej bradavky, čo sťažuje odtok pankreatickej šťavy a žlče. Alkohol za týchto okolností má toxický účinok na exokrinnú aktivitu žľazy, spôsobuje degeneratívne zmeny v acinárnych bunkách a prispieva k rozvoju akútnej pankreatitídy [1, 2, 4, 6, 7]. Napriek početným štúdiám venovaným štúdiu pacientov s akútnou pankreatitídou nie sú otázky kliniky, diagnostiky a taktiky liečby tohto ochorenia spojené s konzumáciou alkoholu dostatočne preštudované a niekedy si protirečia. Na jednej strane je to spôsobené mnohostranným účinkom alkoholu na organizmus, na druhej strane nedostatočnými údajmi o štruktúre endotoxikózy pri tomto ochorení [1, 3, 7]. V závislosti od trvania ochorenia sa vyvinie doba expozície, kvalita a množstvo alkoholických nápojov odobratých z pankreatického parenchýmu, nekróza, atrofia a bunková fibróza. Zodpovedajúce zmeny sú zistené v pečeni. Anatomická blízkosť pečene a pankreasu a úzke funkčné spojenia medzi nimi predstavujú riziko poškodenia a funkčného zlyhania pečene pri akútnych ochoreniach pankreasu [6, 7].

Problém diagnostiky a liečby pacientov s akútnou pankreatitídou na pozadí chronickej intoxikácie alkoholom a poškodenia pečene alkoholom je veľmi zaujímavý a patrí do kategórie obzvlášť ťažkých. Chronická intoxikácia alkoholom a poškodenie pečene významne zvyšujú riziko úmrtia [2, 4, 5]. Systémová zápalová reakcia spôsobená akútnou pankreatitídou zhoršuje funkčné schopnosti pečene ovplyvnenej alkoholom a vedie k závažnému narušeniu portálneho prietoku krvi [10-13].

Pri liečbe pacientov s akútnou pankreatitídou a funkčnými poruchami pečene sú komplexné opatrenia zamerané na nápravu hypovolémie a nerovnováhy elektrolytov, pri užívaní antienýmových liekov, blokátorov žalúdočnej sekrécie, respiračnej a inotropnej podpory, antibiotík, parenterálnej a včasnej enterálnej výživy, metódach mimotelovej detoxikácie [7, 1]. Veľká pozornosť sa venuje zlepšeniu mikrocirkulačných procesov a úľave od difúznej intravaskulárnej koagulácie [7, 14-16].

Na tento účel sa používajú rôzne lieky, vrátane pentoxifylínu (Trental), agapurínu, nízkomolekulárnych heparínov, ako aj krvných náhrad - Reogluman, Reomacrodex [7]. V poslednej dobe sa Actovegin široko používa na korekciu patológie cievneho riečiska. Liečivo má endoprotektívne vlastnosti, zvyšuje využitie kyslíka, zlepšuje energetický metabolizmus, zvyšuje transport glukózy do bunky vďaka nosičom, vďaka prítomnosti izonyl-fosfo-oligosacharidov zlepšuje metabolickú aktivitu mikrovaskulárneho endotelu [17, 18].

Cieľom tejto štúdie bolo zlepšiť mikrocirkulačné poruchy pečene a portálny prietok krvi v liečbe pacientov s akútnou pankreatitídou na pozadí alkoholického poškodenia pečene - hepatopatie..

Sledovali sme 24 pacientov z hlavnej skupiny s akútnou pankreatitídou vo veku 22–55 rokov. Bolo 20 mužov, 4 ženy. Všetci pacienti v priebehu liečby, aby sa napravila patológia mikrovaskulatúry a portálneho prietoku krvi, sa použilo 10 ml Actoveginu jedenkrát denne v 0,9% soľnom roztoku. Porovnávaciu skupinu tvorilo 24 pacientov s podobnou patológiou, ktorí boli liečení pentoxifylínom s cieľom korigovať poruchy mikrocirkulácie a portálnu cirkuláciu. Diagnóza akútnej pankreatitídy bola stanovená na základe klinických, laboratórnych a inštrumentálnych údajov. Komplex vyšetrení zahŕňal klinickú a laboratórnu diagnostiku, pomocou klinických a biochemických metód vyšetrenia krvi, ultrazvukové vyšetrenie (ultrazvuk) brušných orgánov, ezofagogastroduodenoskopiu, laparoskopiu.

Stanovenie koncentrácie alkoholu v krvi sa uskutočňovalo podľa medzinárodných štandardov prijatých ICD-10. Závažnosť pacientov sa hodnotila pomocou kritérií stupnice SAPS. Všetci pacienti mali alkoholovú anamnézu viac ako 5 rokov. Koncentrácia alkoholu v krvi bola 1,5 mg% ± 0,3 pri prijatí. Stav pacientov pri prijatí bol hodnotený ako ťažký, čo zodpovedalo stupnici SAPS 8,8 ± 0,59 bodu. Počas chirurgického zákroku sa hodnotil klinický a morfologický stav pečene. Najinformatívnejšie v diagnostike poškodenia pečene boli metódy ultrazvuku, ultrazvukového dopplera, počítačová tomografia pečene a laparoskopia.

Údaje uskutočnených štúdií boli porovnané s výsledkami klinických krvných testov, biochemických ukazovateľov funkčného stavu pečene..

Kontrolné štúdie využívajúce klinické a biochemické krvné testy sa používali denne na jednotke intenzívnej starostlivosti a po stabilizácii stavu pacienta a prenose na chirurgické oddelenie každé 3 dni.

Výsledky a diskusia

Údaje z vykonaných kontrolných štúdií potvrdili klinickú účinnosť terapie v hlavnej skupine s použitím Actoveginu na korekciu mikrocirkulačných porúch pečene a portálneho prietoku krvi. Klinický účinok lieku bol hodnotený načasovaním rozlíšenia črevnej parézy, zmenšením veľkosti zápalového infiltrátu brušnej dutiny pri akútnej pankreatitíde, zmenšením veľkosti pečene, zlepšením výsledkov klinických a biochemických parametrov krvi, leukocytovým indexom intoxikácie, indikátormi portálneho prietoku krvi.

Na pozadí terapie v hlavnej skupine došlo k poklesu fenoménu intoxikácie a eliminácii intestinálnej parézy z 24 (100%) u 19 (79,1%) pacientov tretí deň užívania Actoveginu v komplexnej terapii. V porovnávacej skupine s použitím pentoxifylínu došlo k črevnej paréze 5. až 7. deň. Zníženie veľkosti zápalového infiltrátu brušnej dutiny do 7 dní bolo pozorované u 18 (75%) pacientov hlavnej skupiny a v porovnávacej skupine bolo pozorované u 13 (54,2%) pacientov. Údaje z klinických a biochemických krvných testov naznačili zvýšenie hladiny hemoglobínu, erytrocytov, zníženie počtu leukocytov, počtu krvných doštičiek a indexu intoxikácie leukocytov u 22 (91,6%) pacientov v hlavnej skupine 12. deň a v porovnávacej skupine - u 18 ( 75%). Údaje z vykonaných štúdií krvných testov sú uvedené v tabuľke. 1.

Pretože sa ukazovatele krvných testov zlepšili 12. deň liečby, bolo v študovanej skupine pozorované zníženie veľkosti pečene u 21 (87,5%) pacientov spolu so znížením hladiny ALT, AST, alkalickej fosfatázy, bilirubínu, močoviny a zlepšením ukazovateľov portálneho obehu ( Tabuľky 2 a 3).

Medzi pacientmi porovnávacej skupiny bol pozitívny výsledok dosiahnutý v rovnakom období u 16 (66,7%) pacientov, u 5 (20,8%) pacientov sa analýzy významne nezmenili a u 4 (16,5%) došlo k zhoršeniu ukazovateľov.

Z pozorovaných 24 (100%) pacientov z hlavnej skupiny užívajúcich Actovegin u 1 (4,1%) pacienta sa stav zhoršil v dôsledku progresie akútneho zlyhania pečene a viacerých orgánov. Na 4. deň od okamihu hospitalizácie pacient zomrel na intoxikáciu. Z pacientov porovnávanej skupiny pri použití pentoxifylínu na korekciu mikrocirkulačných procesov zomreli 4 (16,6%) pacienti v dôsledku rastúcej zmiešanej intoxikácie, rozvoja delíria a zlyhania viacerých orgánov..

Záver

Vykonané štúdie naznačujú účinnosť použitia lieku Actovegin na korekciu patológie mikrovaskulatúry a funkčných porúch pečene postihnutých alkoholom pri komplexnej liečbe pacientov s akútnou pankreatitídou. Účinok liečby sa dosahuje vďaka endotelioprotektívnemu pôsobeniu Actoveginu, ktorý pomáha zvyšovať rýchlosť kapilárneho prietoku krvi, zlepšovať metabolizmus buniek a tkanív v pečeni, čo je sprevádzané stimuláciou bioenergetických procesov a regeneráciou hepatocytov.

Literatúra

 1. Saveliev V.S., Filimonov M.I., Burnevich S.Z. pankreatonekróza. M.: LLC „Lekárska informačná agentúra“, 2008,259 s.
 2. Altshuler VB, Abdullaev T. Yu. Klinické príznaky alkoholizmu u pacientov s patológiou pečene // Otázky narkológie. 2001. Č. 1. S. 33–41.
 3. Belokurov Yu.N., Utkin A.K., Baunov A.V. Endointoxikácia pri pankreatickej nekróze alkoholickej etiológie // Chirurgia. 1990. Č. 1. S. 52–55.
 4. Bilibin DP, Dvorikova VE Patofyziológia alkoholických chorôb a narkológia: Učebnica. príspevok. M.: Univ. other peoples, 1991, s. 43–47.
 5. Bogomolov D.V., Pigolkin Yu.I., Peshkova I.A., Morozov Yu.E., Bogomolova I.N., Bukeshov M.K., Gornostaev D.V., Shornikov A.B. patomorfologické prejavy rôznych formy alkoholických chorôb // Arch. patológie. 2003. T. 65. Č. 4. S. 28–32.
 6. Georgadze A. K., Penin V. N., Titova G. P. Mastná nekróza pankreasu. Tbilisi: Ganatleba, 1992,167 s..
 7. Kostyuchenko A. L., Filin V. I. Núdzová pankreatológia. Petrohrad: dekan, 2000,476 s..
 8. Saveliev S.V., Filimonov M.I., Burnevich S.Z. pankreatonekróza. Lekárska informačná agentúra, 2008.259 s..
 9. Rau B., Bothe A., Beger H. J. Chirurgická liečba nekrotizujúcej pankreatitídy nekrosektómiou a uzavretým výplachom: zmena charakteristík a výsledkov pacienta za 19 rokov, jednocentrálna séria // Surgeri. 2005, v. 138, č. 5, s. 438-444.
 10. Briskin B.S., Akopyan V.S., Vasilyeva M.A., Davitadze Sh.A., Solomentsev Ya.V. Stav portálneho prietoku krvi u chirurgických pacientov s rôznymi funkčnými poruchami pečene / Abstrakty V. medzinárodnej konferencie a školy: Moderné stav metód neinvazívnej diagnostiky v medicíne. M., 1998.S. 90–91.
 11. Briskin B.S., Demidov D.A., Vasilyeva M.A., Polyakova M.I., Solomentsev Ya.V., Akopyan V.S. Ultrazvukové, laboratórne a klinické paralely pri určovaní závažnosti akútnej alkoholickej pankreatitídy a jej komplikácie / Aktuálne problémy praktického lekárstva: sob. vedecké práce, vyd. akad. RAMS Sokolova E.I. III. M.: Grant, 1999 S. 23–25.
 12. Briskin B.S., Demidov D.A., Vasilyeva M.A., Solomentsev Ya.V., Akopyan V.S. Štúdia portálneho prietoku krvi v patogenéze akútnej alkoholickej pankreatitídy / Aktuálne problémy praktickej medicíny: Zbierka vedeckých prác, vyd. akad. RAMS Sokolova E.I. III. M.: Grant, 1999 S. 20–22.
 13. Briskin B.S., Tumanov V.P., Akopyan V.S., Solomentsev Ya.V., Suplotova A.G. Morfofunkčný stav pečene u pacientov s akútnou pankreatitídou na pozadí chronickej intoxikácie alkoholom // Ross. g. gastroenterológia, hepatológia, koloproktológia. Materiály V. ruského gastroenterologického týždňa. Príloha č. 8. T. IX. M., 1999 S. 73.
 14. Briskin B.S., Kulazhenkov S.A., Plaksin L.N., Yatsenko A.A., Lomako V.V., Akopyan V.S. Efektívnosť používania Essentiale s dalarginom u chirurgických pacientov s alkoholickým poškodením pečene // Skutočná problémy s chirurgickým zákrokom. M., 1998.S. 24–28.
 15. Gaivoronskiy IV Patogenetické mechanizmy regionálnych a mikrocirkulačných porúch prietoku krvi pri portálnej hypertenzii // Regionálny krvný obeh a mikrocirkulácia. 2002. T. 1. č. 2. S. 57–67.
 16. Gaivoronskiy I.V., Pestereva N.A., Tikhonova L.P. Stav lymfatických kapilár a črevných lymfangionov pri portálnej hypertenzii a po jej chirurgickej dekompresii. Lymfangión (anatómia, fyziológia, patológia). Sob. vedecký. Tvorba. L.: LSGMI, 1990.S. 86–91.
 17. Utkin A. G., Mosesov A. G., Tsyrulnikov A. A. "Actovegin" ako zložka komplexnej terapie komplikovaných CVI dolných končatín // BC. 2007, 15 (12), 6, 981-985.
 18. Fedorovič A. A. // Mikrovaskulárny výskum. 2012, 84, 86–93.

O. Kh. Khalidov, doktor lekárskych vied, profesor
R.U. Gadzhimuradov 1, doktor lekárskych vied, profesor
V. S. Akopyan, doktor lekárskych vied

GBOU VPO MGMSU je. A. I. Evdokimova, ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie, Moskva

Lieky, ktoré ničia pankreas

Pankreas hrá dôležitú úlohu vo fungovaní tráviaceho systému. Tkanivá malého orgánu produkujú pankreatické sekréty a produkujú hormón inzulín. Enzýmy obsiahnuté v pankreatickej šťave sú zodpovedné za trávenie potravy a úplné vstrebávanie živín a inzulín sa aktívne podieľa na metabolizme sacharidov a tukov..

Každý vie, že akýkoľvek liek má určité kontraindikácie a vedľajšie účinky. Cieľové orgány - srdce, pečeň, obličky a pankreas - sú prvé, ktoré trpia toxickými účinkami chemických látok. Dlhodobé užívanie určitých liekov môže spôsobiť bežnú komplikáciu - lekársku pankreatitídu (zápal tkaniva žľazy).

Drogová pankreatitída: ako sa choroba vyvíja

Pankreas hrá dôležitú úlohu vo fungovaní tráviaceho systému. Tkanivá malého orgánu produkujú pankreatické sekréty a hormón inzulín. Enzýmy obsiahnuté v pankreatickej šťave sú zodpovedné za trávenie potravy a úplné vstrebávanie živín a inzulín sa aktívne podieľa na metabolizme sacharidov a tukov..

Aj ľahká dysfunkcia pankreasu hrozí vážnymi zdravotnými problémami až po vznik cukrovky, nekrózy pankreasu a rakovinových nádorov. Zápalový proces v jemných tkanivách orgánu môže vyvolať mnoho dôvodov, vrátane nekontrolovaného príjmu liekov.

Lieky, ktoré ohrozujú žľazu

Podľa lekárov predstavujú najväčšie nebezpečenstvo tieto skupiny liekov:

Antibakteriálne látky

Antibiotiká tetracyklínového radu a metronidazol sú obzvlášť toxické pre pankreas. Paradoxom je, že takéto lieky sa často predpisujú pri liečbe zápalu žalúdka a peptického vredu. Správne dávkovanie a čo najkratší priebeh liečby pomôže vyhnúť sa komplikáciám. Medzi ďalšie potenciálne nebezpečné antibiotiká patria ampicilín, ceftriaxón, erytromycín a nitrofuránové lieky.

Lieky s diuretickým a hypotenzívnym účinkom

Pri liečbe hypertenzie sú do liečebného režimu zahrnuté diuretiká a lieky na zníženie krvného tlaku. Pri dlhodobom používaní majú deštruktívny účinok na tkanivo pankreasu. Preto je potrebné brať tieto prostriedky pod dohľadom ošetrujúceho lekára..

Hormonálne látky

Glukokortikosteroidy sú „ťažkým delostrelectvom“ farmaceutického priemyslu. Majú veľa vedľajších účinkov, ktoré ovplyvňujú životne dôležité orgány. Hormóny vyčerpávajú tkanivo pankreasu, narúšajú produkciu inzulínu a niekoľkokrát zvyšujú riziko vzniku diabetes mellitus.

Perorálne kontraceptíva

Prípravky obsahujúce estrogény prispievajú k exacerbácii patologických procesov v tkanivách orgánu. Nekontrolované používanie antikoncepčných tabliet spôsobí silný úder pankreasu, negatívne ovplyvní stav pečene.

Mnohí z nás, pri akýchkoľvek ochoreniach, zvyčajne užijú tabletku, bez toho, aby premýšľali o škodlivosti, ktorú spôsobujú vnútorným orgánom. Vypočujte si rady lekárov o neprípustnosti samoliečby. Tento prístup môže viesť k nepredvídateľným následkom, najmä k poškodeniu životne dôležitých orgánov. Publikované na serveri econet.ru.

P.S. A pamätajte, že iba zmenou svojej spotreby - spoločne meníme svet! © econet

Páčil sa vám článok? Napíšte svoj názor do komentárov.
Prihláste sa na odber nášho FB:

Actovegin pri pankreatitíde

Pankreatitída Zápal žalúdka. Žalúdočný vred. Dvanástnik. Helicobacter pylori. Liečba Actoveginom

Actovegin a gastrointestinálny trakt

Ateroskleróza, obezita, arteriálna hypertenzia, cukrovka, gastrointestinálne choroby sa stali v minulom storočí skutočnou katastrofou a naďalej zostávajú „civilizačnými chorobami“..

V tomto článku sa chceme zamerať na chronický zápal žalúdka, žalúdočné vredy a dvanástnikové vredy..

Hovoria, že takmer každý druhý obyvateľ planéty má jeden alebo druhý zápal žalúdka. Samotný pacient navyše nemusí mať podozrenie na gastritídu.

Existuje veľa dôvodov na vznik gastritídy a najčastejšími dôvodmi sú nevhodná výživa (porušenie diéty, prejedanie sa...), fajčenie, alkohol, lieky (ich dlhodobé užívanie), práca so škodlivými látkami, nedostatok vitamínov (najmä nedostatok vitamínu B12 a železa), porušenie sacharidov výmena a iné.

Bolesť, pálenie záhy, regurgitácia u detí, nepríjemná chuť v ústach, zápcha alebo hnačka... - sú známe mnohým z nás.

Otázka liečby týchto patológií je veľmi akútna: počet pacientov na svete rastie aj napriek objaveniu Helicobacter pylori (Helicobacter pylori).

Chronická gastritída často vedie k žalúdočným a dvanástnikovým vredom a rakovine žalúdka. Mnoho odborníkov sa domnieva, že včasná eliminácia Helicobacter pylori je dôležitá, pretože ju považujú za hlavný faktor onkologickej degenerácie: medzi ľuďmi infikovanými touto baktériou je výskyt rakoviny žalúdka viac ako jeden a pol až štyrikrát vyšší. Chronická atrofická gastritída je veľmi nebezpečná: karcinóm sa vyvíja päťkrát častejšie, najmä ak sa v detstve nakazil Helicobacter pylori..

Boj proti H. pylori antioxidačnou terapiou.

Chronická forma gastritídy je dlhodobý proces, ktorý je sprevádzaný vážnymi zmenami na žalúdočnej sliznici.

Peptický vred je patológia, ktorá postihuje až pätnásť percent svetovej populácie (existujú ulceratívne poruchy na žalúdočnej sliznici a dvanástniku)..

Kombinácia chronickej gastritídy a vredov nie je neobvyklá: práve chronická gastritída môže viesť k vzniku vredov. Konzervatívna liečba žalúdočných a dvanástnikových vredov bohužiaľ nie vždy prináša požadovaný účinok, pacienta úplne nevylieči (dočasná remisia): používa sa chirurgický zákrok.

Okrem vyššie uvedených baktérií vedú k vzniku vredov aj ďalšie faktory, ako napríklad dedičnosť, neuropsychické faktory, metabolický faktor atď. sedemdesiat percent prípadov sú žalúdočné vredy. Dnes existujú veľké problémy s liečbou tejto baktérie: nie všetkým pacientom sa ju podarí úplne zbaviť (antibiotické kmene Helicobacter pylori tomu bránia - baktéria nie je homogénna), pre mnohých sa choroba vracia atď..

V prípade, že má pacient okrem chronickej gastritídy a / alebo peptického vredu aj také závažné patológie ako ischemická choroba srdca a diabetes mellitus (DM), mala by sa štandardná protivredová liečba doplniť ďalšími liekmi, tvrdia odborníci..

Čo sú to za lieky?

Užívanie Actoveginu môže pomôcť zmierniť zápal sliznice žalúdka a dvanástnika, zvýšiť prívod krvi, eliminovať metabolické poruchy..

Actovegin podporuje hojenie vredov. Vďaka Actoveginu dôjde k pozitívnym zmenám na sliznici gastrointestinálneho traktu: zápal sa oslabí, obnoví sa jeho energetická rovnováha atď..

Prax ukázala, že keď sa tento jedinečný liek používa v kombinácii so štandardnými liekmi na liečbu vredov, je recidíva dvanástnikových vredov znížená asi trikrát..

Odborníci sa domnievajú, že použitie Actoveginu pri komplexnej liečbe určitej časti pacientov je oprávnené, pretože defekt vredu sa hojí rýchlejšie (frekvencia relapsov je tiež znížená, ako je uvedené vyššie)..

Kedy má zmysel vykonávať metabolickú terapiu (Actovegin atď.) V kombinácii s tradičnými terapeutickými liekmi na túto patológiu?

Odpoveď na túto otázku je jednoznačná: je to v prípadoch hlbokých porúch trofizmu a mikrocirkulácie žalúdočnej sliznice a dvanástnika.

Lekár stanoví dávku Actoveginu individuálne: v závislosti od typu gastritídy (atrofická alebo povrchová / neatrofická gastritída). Podobne v prípade peptického vredu u pacienta: záleží to na tom, ako často dochádza k relapsom, ako dlho sa vred zahojí; a tiež záleží na tom, či vred je alebo nie je sprevádzaný chorobami, ako je diabetes mellitus (DM), ischemická choroba srdca atď..

Ak peptický vred nie je zaťažený vyššie uvedenými patológiami, potom je zásada aplikácie Actoveginu nasledovná:

1. Prvý týždeň - päť až desať ml intravenóznej injekcie Actoveginu alebo intramuskulárnych injekcií jedenkrát denne.

2. Ak liečba nepomohla: do desiatich až pätnástich dní intramuskulárne injekcie - päť ml raz alebo dvakrát denne.

3. Profylaktické použitie Actoveginu na túto patológiu: jedna až dve tablety trikrát až štyrikrát denne (nie dlhšie ako mesiac), a ak je to potrebné, liečbu je možné opakovať po troch mesiacoch (jedna až dve tablety dvakrát až trikrát denne po dobu pätnástich dni).

V prípade sprievodných ochorení, o ktorých sme hovorili vyššie, je liečebný režim v niečom odlišný. To isté platí pre použitie Actoveginu pri chronickej gastritíde. Liečba Actoveginom sa môže uskutočňovať iba podľa pokynov lekára a pod jeho dohľadom!

Ďalšou patológiou, ktorej liečbe sa v tomto článku budeme krátko venovať, je zápal pankreasu (pankreatitída)..

Pankreatitída nie je jedno, ale celá skupina chorôb, pri ktorých je diagnostikovaný zápal pankreasu („pankreas“ z gréckeho slova „pankreas“). V prípade tejto patológie enzýmy produkované pankreasom nevstupujú do dvanástnika (ako by malo byť normálne), ale aktivujú svoju „aktivitu“ v samotnej žľaze a ničia ju: prebieha proces „samorozpadu“, keď sú tieto enzýmy kvôli množstvu negatívnych faktorov začnú tráviť samotný parenchým pankreasu a tkanivá iných orgánov. Uvoľňujú sa toxíny, ktoré často vstupujú do krvi a môžu vážne poškodiť mozog, srdce, pečeň, obličky a pľúca.

Pankreatitída môže byť akútna alebo chronická. V prvom prípade je stav pacienta mimoriadne vážny a je potrebná urgentná pomoc. Existuje mnoho dôvodov pre vznik pankreatitídy: vírusy, úrazy (vrátane operačných a endoskopických), zneužívanie alkoholu, Helicobacter pylori, cholecystitída, dysbióza; cukrovka, AIDS a ďalšie choroby, pri ktorých sa vyskytujú patologické metabolické poruchy atď.; niektoré lieky (erytromycín, tetracyklín, furosemid...) atď..

Akútna pankreatitída je veľmi vážny problém: úmrtnosť niekedy dosahuje dvadsať percent. Existuje veľa dôvodov, ale najčastejším dôvodom je predčasná diagnostika purulentno-septických komplikácií po operácii..

Môže použitie Actoveginu pomôcť v podobných situáciách?

Ukazuje sa, že v tejto situácii môže byť Actovegin užitočný: VA Samartsev a spoluautori o tom píšu vo vedeckej práci „Využitie metabolickej terapie a hemokorekčných metód pri intenzívnej liečbe akútnej pankreatitídy“.

Experimentu sa zúčastnilo tisíc osemstotridsať pacientov, z ktorých niektorí podstúpili operáciu a metabolickú liečbu pomocou Actoveginu ihneď po operácii..

Autori tejto štúdie dospeli k nasledujúcemu záveru: použitie Actoveginu (intravenózne podanie roztoku osemsto mg / deň), ožarovanie ultrafialovým žiarením (UFOK) a plazmaforéza u pacientov (s akútnou pankreatitídou a hnisavými septickými komplikáciami) významne znižujú exogénne otravy, zmeny k lepšiemu stránka „reologických a imunologických„ vlastností krvi “atď..

Na záver chceme povedať, že bolesť v pankrease nemožno v žiadnom prípade ignorovať. Ak sa proces začne, potom sa v skutočnosti začne rozklad žľazy a potom... cukrovka a obezita atď. Iba odborník dokáže stanoviť presnú diagnózu pomocou biochemického krvného testu...

Iba lekár môže povedať, čo to je: akútna pyelonefritída, herpes Zoster, osteochondróza chrbtice alebo stále akútna pankreatitída.

Akútna pankreatitída je sprevádzaná silnými bolesťami, môže dôjsť k nevoľnosti, zvracaniu a dokonca k zvýšeniu teploty (druhá indikuje nástup nekrózy). Práve preto, že riziko úmrtia po operácii na nekrózu pankreasu je veľmi vysoké, dávajte pozor na svoje zdravie, na choroby gastrointestinálneho traktu, na režim a povahu výživy.

Akútna pankreatitída sa spravidla stáva chronickou formou ochorenia.

Chronická pankreatitída má celý rad závažných a nebezpečných komplikácií.

Okrem iného pri pankreatitíde je narušená absorpcia a asimilácia živín. Z tohto dôvodu sú pacientom predpísané enzýmové prípravky ako Creon a jeho analógy (rovnako ako tu, tu, tu a tu), ktoré sa niekedy musia piť neustále s jedlom..

Nie je nezvyčajné pre taký problém, ako je vzhľad hemoroidov - patológia konečníka. S použitím Actoveginu a jeho analógu Solcoserylu na liečbu hemoroidov nájdete tu.

Navrhujeme tiež, aby ste sa oboznámili s pokynmi k lieku Actovegin, recenziami našich čitateľov o tomto lieku a jeho cenou.

Sú potrebné injekcie na žalúdočné vredy a rany?

Pri tak závažnom ochorení, ako je žalúdočný vred, sa zakazujú nielen určité potraviny a návyky, ale aj lieky. Injekcie počas tvorby rán a tiež počas žalúdočných vredov sú povolené, nie však všetky. Sú rôzne, niektoré prispievajú k vzniku nových rán a bolestí, iné sú naopak bezpečné a účinné proti vredom..

Sú povolené injekcie do žalúdočného vredu?

Samozrejme je povolené používať injekcie počas vredu, ale nie všetky, pretože obsahujú látky, ktoré môžu negatívne pôsobiť na žalúdočnú sliznicu a rany, ktoré sa na nej vytvorili..

Niektoré injekcie majú nasledujúce vlastnosti a funkcie:

 • Zastavte pálenie záhy, pálenie a bolesť v prípade vredov.
 • Stabilizujte prácu žalúdka a tráviaceho systému ako celku.
 • Zastavte tvorbu rán a zahoďte ich.
 • Zmiernite nevoľnosť a zvracanie krvi.
 • Zničte všetky baktérie a vírusové mikroorganizmy v zažívacom systéme, črevách a žalúdku.

Aké injekcie sú povolené pri žalúdočných vredoch?

Nie všetky injekcie majú taký pozitívny vplyv na žalúdok..

Lekári odporúčajú používať nasledujúce typy:

 • No-shpa. Používa sa v posledných štádiách vredu. Používa sa na odstránenie pálenia záhy a kŕčov, ktoré strašia vredom..
 • Ranitidín. Ranitidín sa používa nielen ako antibiotikum, ale aj ako injekcia. Je to on, kto zmierňuje pálenie, lieči rany a stimuluje produkciu žalúdočnej šťavy.
 • Cerucal. Výhodou lieku je, že posilňuje steny žalúdka a prácu čriev, čo je pri peptickom vrede veľmi dôležité..
 • Papaverín. Tento liek je schopný posilniť steny žalúdka a zmierniť pálenie záhy počas vredu.

Sú to tieto injekcie, ktoré sú povolené v prípade choroby, ale môžu sa použiť až po predpísaní lekárom. Upozorňujeme tiež, že Novokain je tiež účinný liek. Vyrába sa ako v antibiotikách, tak aj v injekciách, pretože to je ten, kto obsahuje látku, ktorá umožňuje zabudnúť na bolesť a zároveň na chvíľu umožniť tvorbu ulceróznych rán na sliznici. Tento liek sa často používa v posledných fázach, aby sa pacient dostal do nemocnice a v prípade potreby sa úspešne vykonala operácia..

Škodí Actovegin v prípade choroby?

Actovegin je silné liečivo používané hlavne na liečbu žalúdočných chorôb. Actovegin na pálenie záhy, ako aj na žalúdočné vredy, môžete použiť, pretože je preňho zvláštny:

 • Hojte rany a zabráňte ich množeniu na žalúdočnej sliznici.
 • Znížte pálenie záhy, kŕče a bolesť.
 • Stimulujte rovnováhu metabolizmu, trávenia a produkcie žalúdočnej kyseliny.
 • Zabráňte krvácaniu a zvracaniu s krvácaním.

Odborníci zistili, že tento konkrétny liek nepoškodzuje črevá a stimuluje hojenie ulceróznych rán, nie každý ho však môže použiť. Ako sa ukázalo, ľudia s diabetes mellitus, tento liek je kriticky zakázaný, čo znamená, že ho možno používať iba podľa pokynov lekára. Táto droga nepomáha každému rovnako, pretože niekomu stačí na krátkodobé zahojenie rán krátkodobo, no niekto ho musí používať dlhšie a častejšie. Všetko závisí od toho, v akom štádiu sú ulcerózne formácie v žalúdku a všeobecne, či existujú nejaké ďalšie choroby.

Aké injekcie a lieky je zakázané používať?

Injekcie a lieky na vredy určite existujú, ale nie všetky pomáhajú s touto chorobou. Lekári dôrazne odporúčajú vypustiť tie lieky a injekcie, ktoré obsahujú kyselinu a látky, ktoré vyvolávajú podráždenie žalúdočnej sliznice. Takéto látky a injekcie zahŕňajú:

 • Hydroxid hlinitý, ktorý môže spôsobiť zápchu a narušiť normálnu činnosť žalúdka.
 • Aspirín a citramón, ktoré obsahujú kys. Zvyčajne sa používajú na bolesti hlavy, ale sú kriticky kontraindikované pri žalúdočných vredoch..
 • Diazinón, ktorý stimuluje črevá, ale súčasne spôsobuje silné podráždenie žalúdočnej sliznice a zvracanie krvnými sekrétmi..

Pri žalúdočnom vredu je nežiaduce užívať akékoľvek lieky bez odporúčania lekárov, napriek tomu je otázka, ktorá je lepšia, injekcie alebo antibiotiká?

Odborníci zistili, že injekcie sú účinnejšie, pretože sa vyznačujú:

 • Dostaňte sa do krvi a majte najefektívnejší účinok.
 • Nevyvolávajte podráždenie sliznice iba kvôli tomu, že liek vstupuje do žalúdka krvou.
 • Rýchlo hojte rany a zabráňte ich rastu a vývoju v závažnejšie choroby.

Antibiotiká sú tiež účinné, ich nevýhodou však je, že pri dlhodobom používaní môžu dráždiť sliznicu a komplikovať činnosť pečene, obličiek a čriev. Injekcie majú silný účinok na účinnosť, ale zvyčajne sa používajú v neskorom štádiu žalúdočných vredov alebo keď táto choroba prestane pôsobiť na iné závažnejšie druhy rakoviny. Injekcie sa tiež zvyčajne používajú podľa pokynov, buď doma alebo v nemocnici. Ak spôsobujú alergické reakcie alebo vyvolávajú iné choroby, dôrazne sa odporúča odmietnuť ich..

Vezmite prosím na vedomie, že vred je našťastie liečiteľný, pretože dnes existuje veľký výber liekov a koly, preto si ich užívanie dobre premyslite a čo je najlepšie, poraďte sa so svojím lekárom a zároveň zistite, ktorá prevencia je pre vás najlepšia. A čo je najdôležitejšie, nezabudnite, že žalúdočný vred je najčastejšie chronický a injekcie ho nemôžu úplne vyliečiť, pretože preto musíte viesť zdravý životný štýl a sledovať svoju stravu, od ktorej závisí normálne fungovanie tráviaceho systému..

Peptický vred. Vredy žalúdka a dvanástnika.

Vredy žalúdka a dvanástnika.

Peptický vred je chronické recidivujúce ochorenie, náchylné k progresii, so zapojením do patologického procesu spolu so žalúdkom (G) a dvanástnikom (dvanástnikom) iných orgánov tráviaceho systému, čo vedie k rozvoju komplikácií, ktoré ohrozujú život pacienta. Toto ochorenie postihuje hlavne populáciu v produktívnom veku..

 • Dedičná predispozícia (ak je vrodené viac HCI alebo IgA, obranná reakcia je menšia).
 • Psychosociálny faktor
 • Výživný faktor. Systematické poruchy stravovania. Veľmi horúce jedlo predstavuje 96% alkoholu pôsobiaceho na žalúdočnú sliznicu. Dôležité je tiež množstvo prijatého jedla. Musíte jesť často, v malých dávkach.
 • Zlé návyky. Fajčenie je nízkorizikový faktor, ale nepríjemný.
 • Medzi vedcami existuje kontroverzná verzia účinku alkoholu na žalúdočnú sliznicu. Predpokladá sa, že neustále používanie alkoholu vo veľmi malom množstve, nie vyššom ako 20 - 30 g, vysokej kvality (morušová vodka, whisky, gin) prispieva k zjazveniu vredov, ak nie je súčasne prítomná gastritída a duodenitída; a víno, koňak, naopak, majú negatívny vplyv na peptickú vredovú chorobu. Musíme si však uvedomiť, že aj ten najkvalitnejší alkohol vysokej kvality vo veľkom množstve škodí žalúdočnej sliznici..
 • Káva a čaj dráždia žalúdok a zvyšujú kyslosť.
 • Cievny faktor. U starších ľudí vedie vaskulárna ateroskleróza k ischémii, porušuje sa ochranná bariéra a vytvára sa vred. Predpokladá sa, že vredom je žalúdočný infarkt.
 • Infekčný faktor, Helicobakter Pilory.

Existujú 3 hlavné patogenetické mechanizmy:

 • Nervový mechanizmus
 • Hormonálne alebo humorálne
 • Miestne, najdôležitejšie

1. Nervový mechanizmus. Malé neustále stresy sú oveľa nebezpečnejšie ako zriedkavé násilné stresy. Mozgová kôra je obnažená, vyvíjajú sa ohniská nevyhasnutého, stagnujúceho vzrušenia, aktivuje sa subkortex, aktivuje sa hypotolamus, hypofýza, nadobličky, aktivuje sa vagus a gastroduodenálna zóna. To znamená, že je narušený nervový mechanizmus regulácie gastroduodenálnej zóny.

Motilita sa plytvá, môže dôjsť k spazmu a hypertonii atď..

2. Hormonálny mechanizmus. Hypofýza - hypotalamus - nadoblička. Pod vplyvom kortikosteroidov je narušená bariéra a prekrvenie sliznice.

3. Lokálny faktor. Najdôležitejší faktor. Bez toho vyššie uvedené faktory nepovedú k vredom. Miestnym faktorom je interakcia agresívnych a obranných faktorov.

Zdravý človek má rovnováhu medzi týmito faktormi..

 • HCl,
 • pepsín,
 • žlč,
 • duodeno-žalúdočný reflux,
 • motorické postihnutie,
 • kŕč,
 • hypertonicita.
 • vrstva hlienu pokrývajúca sliznicu, ak je normálna konzistencia, viskozitné zloženie;
 • hlien, normálny trofizmus;
 • úroveň regenerácie (ak je normálna regenerácia, potom ide o ochranný faktor);
 • normálne zásobovanie krvou;
 • hydrogenuhličitany.

U mladých ľudí majú dôležitú úlohu faktory agresie, ich nárast. A u starších ľudí hrá dôležitú úlohu pokles ochranných faktorov. V patogenéze dvanástnikových vredov zohráva osobitnú úlohu hypermotilita a hyperslužba pod vplyvom aktivácie n.vagus (faktory agresie). Klinika má jasné, rytmické bolesti, pálenie záhy, zvýšenú kyslosť. V patogenéze peptického vredového ochorenia nezáleží na stave sliznice (bariéry), stave obranných faktorov, nadmernej sekrécii. Pretože sa žalúdočný vred vyskytuje na pozadí gastritídy, často dochádza k malignizácii, s dvanástnikovými vredmi - zriedka.

U žien v plodnom veku sa komplikácie vyskytujú 10 - 15-krát menej ako u mužov. U žien sa vredy tiež opakujú menej často, hoja sa mäkšie, jazvy sú mäkšie ako u mužov. S nástupom tehotenstva sa relapsy zastavia, exacerbácia ustúpi. S nástupom menopauzy sa frekvencia a priebeh peptického vredového ochorenia vyrovnávajú s mužmi.

Syndróm bolesti - Srdcový syndróm, syndróm centrálneho peptického vredu (nie preto, že je silný, ale špecifický pre peptické vredové ochorenie). Bolesť môže byť tupá, pálivá, boľavá, paroxysmálna, ostrá a tiež sprevádzaná zvracaním. V niektorých prípadoch môžu byť pacientmi v role ekvivalentu symptómu bolesti plynatosť a distenzia.

a) Denný rytmus bolesti spojený s príjmom potravy - počas dňa u daného pacienta zreteľné časové striedanie. Napríklad: Stravovanie - odpočinok po 1, 2, 3 hodinách - bolesť - vyskytuje sa to u pacientov s peptickým vredovým ochorením pyloroduodenálnej zóny.

Stravovanie - bolesť - potom po chvíli odpočívajte

- je to typické pre vredy pri vstupe do žalúdka. Súčasne sú skoré (po 30-60 minútach), neskoré (po 1,5-2 hodinách), hladné (6-7 hodín po jedle) a nočné bolesti.

b) Prítomnosť sezónnej periodicity choroby.

Vo väčšine prípadov 90% exacerbácie ochorenia na jeseň a na jar. Okrem toho je tento pacient často pozorovaný v určitých mesiacoch. (Napríklad: nevyhnutne v septembri a máji, v ojedinelých prípadoch v zimnom a letnom období).

c) Lokalizácia bolesti - bolesť je lokalizovaná v určitej obmedzenej oblasti v epigastrickej oblasti, hlavne vpravo od stredovej čiary.

 • Pacienti často poukazujú na bod.
 • V prípade dvanástnikového vredu, ak je vred na zadnej stene, potom môže byť bolesť vľavo - ide o atypickú lokalizáciu bolesti..
 • Pri miernej povrchovej palpácii zodpovedá miestna citlivosť a citlivosť lokalizácii vredu.
 • Perkusie podľa Mendela (St. Mendel) - pozdĺž priamych brušných svalov, zhora nadol, striedavo klepnite vpravo a potom vľavo po pupok. Bolesť sa zistí v jednom okamihu. Tento bod približne zodpovedá projekcii vredov, bodovej lokalizácii bolesti.

2. Pálenie záhy. Pálenie záhy zvyčajne predchádza peptickému vredu niekoľko mesiacov, rokov, v období pred vredom. Pálenie záhy sa vyskytuje rovnako ako bolesť, v závislosti od lokalizácie vredu.

3. Zvracanie. Rovnako ako pálenie záhy závisí aj od motorickej poruchy. Toto je gastroezofageálny reflux, rovnako ako pálenie záhy. Zvracanie u pacientov s vredom sa zvyčajne vyskytuje na vrchole bolesti a prináša úľavu. U niektorých pacientov môže byť ekvivalentom zvracania nevoľnosť a nadmerné slinenie. Zvracanie ihneď po jedle naznačuje léziu srdcovej časti žalúdka, po 2-3 hodinách - vred žalúdka, 4-6 hodín po jedle - vred pyloru alebo dvanástnika. Zvracanie vo forme „kávovej usadeniny“ naznačuje krvácanie zo žalúdočného vredu (zriedka dvanástnikového vredu). A mladí ľudia majú často počas exacerbácie ochorenia veľmi pretrvávajúcu zápchu, kolitídu..

Zvláštnosti peptického vredového ochorenia u dospievajúcich.

Prakticky nemajú žalúdočné vredy, dvanástnikové vredy sa pozorujú 16 - 20-krát častejšie.

Prebieha v 2 formách:

1. Latentný je vo forme syndrómu žalúdočnej dyspepsie (grganie, nevoľnosť, hypersalivácia). Deti s takouto patológiou sú fyzicky slabo vyvinuté, neurotické, vrtošivé, majú zlý apetít, slabé študijné výsledky. Môže trvať 2 - 5 rokov a stať sa bolestivým. 2. Bolestivá forma. Syndróm mimoriadne silnej bolesti, u detí je silnejší ako u dospelých, pretrvávajúca bolesť. V dospievaní sa často vyskytujú komplikácie - perforácia, krvácanie.

Vlastnosti peptického vredu u dospelých.

U starších a starších ľudí, pacientov starších ako 50 rokov, sú žalúdočné vredy 2 až 3-krát častejšie ako vredy dvanástnika.

Lokalizácia žalúdočných vredov. Lokalizácia je bežnejšia v oblasti vstupnej (kardiálnej) časti žalúdka, menšieho zakrivenia a výstupnej (pylorickej) časti. Vredy sú veľké, často gigantické, pokrčené a ťažko liečiteľné. Bolestivý syndróm je mierny, vyjadruje sa dyspepsia, úroveň kyslosti je znížená. Vredy sa vyvíjajú na pozadí atrofickej gastritídy (atrofická hypertrofická gastritída). Komplikácie sa vyskytujú 2-3 krát častejšie ako u mladých ľudí. A zmenšenie vredov v tomto veku nastáva veľmi často..

Lokalizácia dvanástnikových vredov.

90% dvanástnikových vredov je lokalizovaných v žiarovke (bulbárna, počiatočná časť), 8-10% - postbulbárne vredy (zóna veľkej duodenálnej vsuvky). Komplikácie vredov: Krvácanie, perforácia, krytá perforácia, penetrácia (smerom k pankreasu, malému omentu), ochorenie močového mechúra, pylorická stenóza, malignita.

Druhy vredov.

Vredy umiestnené vo vstupnej (kardiálnej) časti žalúdka.

Srdcová časť je horná časť žalúdka susediaca cez srdcový otvor s pažerákom. Pri srdcových vredoch sa pozorujú nasledujúce príznaky. 1. Bolesť je lokalizovaná v xiphoidnom procese za hrudnou kosťou. 2. Bolesť vyžaruje do ľavej polovice hrudníka, do ľavej ruky, do ľavej polovice tela, paroxysmálna bolesť (veľmi podobná koronárnej chorobe srdca), nitroglycerín ju nezastaví. Častejšie sa tieto vredy vyskytujú u mužov starších ako 40 rokov. 3. Pálenie záhy.

Diferenciálna diagnostika žalúdočných vredov a anginy pectoris, srdcový infarkt: Pacientovi sa podáva validol a antacidum. Pri peptickom vredovom ochorení antacidum okamžite upokojuje. Pri ischemickej chorobe utlmuje validol bolesť do 2 minút, a ak po 20 - 30 minútach nejde o ochorenie koronárnych artérií. Tieto vredy sa ťažko detegujú, pretože endoskop rýchlo prechádza touto oblasťou, čo je ťažšie detegovať. Často existuje malignita a krvácanie.

Vredy na menšom zakrivení žalúdka.

Klasický peptický vred žalúdka sa za prítomnosti infekcie H. pilory zvyčajne nachádza na menšom zakrivení. To sa vyznačuje:

1. Skoré, boľavé, stredne silné bolesti v epigastrickej oblasti (epigastrium), trvajúce 1–1,5 hodiny a končiace po evakuácii potravy zo žalúdka.

2. Dyspepsia. 3. Chudnutie u 20 - 30% pacientov.

Antrum vredy.

Pri vredoch antra (vestibulu) pylorickej časti žalúdka sa objavia nasledujúce príznaky: 1. Bolesť sa často vyskytuje nalačno, v noci a 1,5-2 hodiny po jedle (neskoro). Bolesť zvyčajne po jedle ustúpi. 2. Pálenie záhy je bežné.

Pylorické pylorické vredy.

Pylorický kanál je vylučovacia časť žalúdka, ktorá prechádza do dvanástnika. Toto je veľmi citlivá neuromuskulárna zóna žalúdka, preto sú vredy lokalizované v tejto časti pomerne výrazné. Z príznakov je tu charakteristická pylorická triáda: 1. Bolestivý syndróm, skôr pretrvávajúci. Bolesť vyžaruje do pravého hypochondria, späť. 2. Časté zvracanie a na tomto pozadí 3. Chudnutie.

Existuje niekoľko druhov bolesti. Na jednej strane je klasická verzia taká, že bolesť sa objaví do 1 hodiny po jedle. Niekedy vznik bolesti nezávisí od príjmu potravy, sú tu paroxysmálne bolesti alebo bolesti podobné vlnám. Spolu s bolesťou dochádza k zvracaniu, až 5-10-krát počas obdobia exacerbácie, prvých 10 dní. Tieto vredy sa liečia veľmi ťažko. U 50% týchto pacientov sa vredy po dlhej dobe liečby nezatvoria. U 1/3 pacientov sa po vyliečení vredy čoskoro znova otvoria.

Bulbárne dvanástnikové vredy.

Ak je vred lokalizovaný v žiarovke dvanástnika (bulbárna zóna), sú charakteristické nasledujúce: 1. Bolesť v noci, hladná. Keď je vred umiestnený na zadnej stene žiarovky dvanástnika, bolesť vyžaruje do bedrovej oblasti. Bolesť zmizne ihneď po jedle. 2. Pálenie záhy.

Postbulbárne vredy dvanástnika.

Bolesť je lokalizovaná nie v epigastriu, ale v pravom hypochondriu, v pravom hornom kvadrante brucha, vyžarujúca dozadu, pod pravou lopatkou. Bolesť môže byť záchvatovitá, pripomínajúca pečeňovú alebo obličkovú koliku. Žltačka sa môže objaviť, ak sa vred nachádza v oblasti bradavky Vater, pretože do patologického procesu sú zapojené žlčové cesty a pankreas. To všetko dáva obraz o cholecystitíde, hepatitíde.

Veľmi často 70% týchto vredov krváca. Pri vredoch v iných oblastiach krvácalo iba 10%. Po zjazvení vredov môže dôjsť k stlačeniu portálnej žily, potom k ascitu. Ak je ascites nejasnej etiológie u žien, treba myslieť buď na adnexálny karcinóm, alebo na zjazvenie vredov v portálnej žile. Ak bolesť ustúpi ihneď po jedle, potom ide o bulbárne vredy a ak bolesť neustúpi 20 - 30 minút po jedle, jedná sa o postbulbárne vredy..

Diagnóza peptického vredu.

 • Ezofagogastroduodenoskopia (EGDS) s biopsiou
 • Röntgen
 • Testovanie na Helicobacter Pylori (stolica, zvratky, krv alebo endoskopická biopsia).
 • Palpácia.

Liečba vredovej choroby.

Konzervatívna liečba sa používa u väčšiny tých, ktorí nemajú komplikovaný priebeh (nedochádza k penetrácii, perforácii atď.). Konzervatívnym prístupom je nielen správny drogový prístup, ale zohľadňuje sa aj diétna výživa, eliminácia zlých návykov, správna organizácia práce a odpočinku, vek, trvanie kurzu, účinnosť predchádzajúcej liečby, ako aj lokalizácia a veľkosť vredu, povaha sekrécie HCI, stav motility žalúdka a dvanástnika a sprievodné ochorenia.

 • Časté, zlomkové jedlá, 3-4 krát denne.
 • Jedlo musí mať tlmivé, antacidové vlastnosti. Jedlo by malo byť mäkké, jemné, ľahko stráviteľné, tlmivé - s obsahom bielkovín a tukov, menej sacharidov.
 • 100 - 120 g bielkovín, 100 - 120 g tuku, nie viac ako 400 g sacharidov za deň.
 • Vitamíny: šípkový džús, rakytníkový olej, ale neodporúča sa pri súčasnej kalkulitívnej cholecystitíde, bakteriálnej cholecystitíde, gastritíde, duodenitíde, pretože žlč vyteká do dvanástnika, žalúdka, nadmerne dráždi sliznicu.
 • Mlieko, chlieb, mäso majú antacidové tlmiace vlastnosti výrobkov. Odporúča sa tabuľka číslo 1, ale v závislosti od stavu ju upraví lekár (pozri diéty).
 • Antacidá - cieľ pufrovať prostredie, to znamená viazať HCI. Dlhodobo nevstrebateľné antacidá nenarušujú elektrolytickú rovnováhu, obsahujú soli Al a Mg. Dlhodobo pôsobiace antacidá sa predpisujú v interdigestívnych obdobiach, 2,5 hodiny po jedle alebo 30 minút pred jedlom. Antacidá - Almagel, Maalox, Maylanta, Gastal, Fosfolugel, Polysilan, Bedelix, Supralox, Mutesa, Rogel, Normogastrin, lak Gelusil, Riopan-place.
 • H2 blokátory: lieky 1. generácie: cimetidín, 200 mg 3-krát denne, ihneď po jedle a 2 tablety. v noci Funguje to dobre u pacientov s krvácaním. Na dosiahnutie hemostatického účinku môžete predpísať roztok na kvapkanie do žily. Antacidá majú rovnaký hemostatický účinok..

Lieky 2. generácie: skupina Zantaka alebo A-Zantaka. Synonymá - Pektoran, Ranisa, Raniplex, Ranitidine.

Prípravky 3. generácie (najčistejšia skupina): Famotidínová skupina - Axid, Kvamatel. Všetky tieto lieky sú predpísané 1 kartu 2 krát denne, 1 kartu ráno, 2 kartu v noci. Ak je pacient v noci obzvlášť nepokojný, môžete mu okamžite podať 2 tablety v noci. Tiotidínová skupina je tiež blokátorom H2.

 • Skupina so sukralfátom - Venter, Ulkar, Keal, blokujú spätnú difúziu vodíkových iónov do sliznice, vytvárajú dobrú ochrannú membránu a majú afinitu k granulačnému tkanivu. Špecifickou indikáciou na použitie sukralfátu je hyperfosfatémia u pacientov s urémiou, ktorí sú na dialýze.
 • Prípravky na bizmut - Vikair, Vikalin, Denol. Vikair, Vikalin sú predpísané 40 minút po jedle, ak pacient jesť 3 krát denne. Prvé 1-2 týždne, najlepšie spolu antacidá a bizmutové prípravky. Tieto lieky môžu viesť k tvorbe kameňov. Denol - vytvára ochranný film, má cytoprotektívne vlastnosti a inhibuje tiež Helikobakter Pilory, antacidá by sa nemali predpisovať súčasne s liekom De-Nol, nemali by ste ich zapíjať mliekom..
  • Prípravky regulujúce činnosti obnovy motorov. Raglan, Cerucal. Vymenujte tiež Motilium, Perinorm, Debridat, Peridis, Duspatalin, Dicetel. Nauzekam, Nauzein, Eglanil (Dogmatil, Sulpiel). Najčastejšie spôsobujú ospalosť, letargiu, pôsobia na úrovni centrálnych štruktúr mozgu, retikulárnej formácie. Eglonil - roztok vo forme injekcií na noc, 2 ml. do 10 dní (počas exacerbácií a silných bolestí), potom 1 tab. 2-3 krát denne.
  • Anticholinergiká - atropín, platyfylín, metacín, gastrocepín. Gastrocepín - injekcie 1 ampér 1-2 krát denne i / m alebo 10-50 mg 1 karta 2 krát denne, predpisované častejšie u starších vekových skupín.
  • Solkoserylová skupina alebo Actovegin - pôsobia na mikrocirkuláciu krvi.
  • Cytoprotektory - misoprastol, saitotec. Zvyšujú cytoprotektívne vlastnosti žalúdočnej sliznice a dvanástnika, zvyšujú bariérovú funkciu, zlepšujú prietok krvi v žalúdočnej sliznici a tiež majú dosť vysokú antisekrečnú aktivitu. Predpísaný pomocník pri ťažko sa hojacich vredoch alebo pri liečbe a prevencii gastroduodenálnych erozívno-ulceratívnych lézií spôsobených NSAID..
  • Antibiotiká - predpísané na zápal, deformáciu, infiltráciu, v prítomnosti Helicobakter Pilory.

  SCHÉMY LIEČBY ULCER.

  Režimy liečby vredov spojených s Helicobacter Pylori používané pred rokom 2000.

  • Koloidný subcitrát bizmutu (De-nol, Ventrixol, Pilocid) 120 mg 4-krát denne, 14 dní + metronidazol (trichopol a ďalšie synonymá) 250 mg 4-krát denne, 14 dní + tetracyklín 0,5 g 4-krát denne, 14 dní + Gastrocepín 50mg 2-krát denne, 8 týždňov pre DU a 16 týždňov pre DU.
  • Koloidný subcitrát bizmutu (De-nol) 108 mg 5-krát denne, 10 dní + metronidazol 200 mg 5-krát denne, 10 dní + tetracyklín 250 mg 5-krát denne, 10 dní (kombinácia zodpovedá lieku „gastrostat“) + Losec (omeprazol) 20 mg 2-krát denne, 10 dní a 20 mg 1-krát denne, 4 týždne pre DU a 6 týždňov pre PUD.
  • Losec (omeprazol) 20 mg 2-krát denne, 7 dní a 20 mg 1-krát denne 4 týždne pre DU a 6 týždňov pre UBI + metronidazol (Trichopolum atď.) + Amoxicilín 0,5 g 4-krát denne alebo Klacid 250 mg 2-krát denne, 7 dní. 250 mg 4-krát denne, 7 dní
  • Zantac (ranitidín, raniberl) 150 mg 2-krát denne, 7 dní a 300 mg 1-krát denne, 8 týždňov pre DU a 16 týždňov pre PUD + metronidazol (Trichopolum atď.) 250 mg 4-krát denne, 7 dní + amoxicilín 0,5 g 4-krát denne alebo Klacid 250 mg 2-krát denne, 7 dní.
  • Famotidín (kvamatel, ulfamid a ďalšie synonymá) 20 mg 2-krát denne, 7 dní a 40 mg 1-krát denne, 8 týždňov pre DU a 16 týždňov pre UBI + metronidazol (Trichopol a ďalšie) 250 mg 4 dvakrát denne, 7 dní + amoxicilín 0,5 g 4-krát denne alebo Klacid 250 mg 2-krát denne, 7 dní.

  Pri prvej kombinácii je infekcia CO (sliznica) eliminovaná v priemere v 80% prípadov a pri ostatných - až 90% alebo viac.

  Liečebné režimy pre vredy spojené s Helicobacter Pylori podľa maastrichtskej dohody.

  Dĺžka liečby je 7-14 dní. Terapia 1. línie. Trojitá terapia

  • Omeprazol 20 mg 2-krát denne alebo Lansoprazol 30 mg 2-krát denne alebo Pantoprazol 40 mg 2-krát denne + klaritromycín 500 mg 2-krát denne + amoxicilín 1 000 mg 2-krát denne
  • Omeprazol 20 mg 2-krát denne alebo Lansoprazol 30 mg 2-krát denne alebo Pantoprazol 40 mg 2-krát denne + klaritromycín 500 mg 2-krát denne + metronidazol 500 mg 2-krát denne.
  • Ranitidín-bizmut citrát 400 mg 2-krát denne + klaritromycín 500 mg 2-krát denne + amoxicilín 1 000 mg 2-krát denne.
  • Ranitidín-bizmut citrát 400 mg 2-krát denne + klaritromycín 500 mg 2-krát denne + metronidazol 500 mg 2-krát denne.

  Terapia 2. línie. Kvadroterapia

  • Omeprazol 20 mg 2-krát denne + subsalicylát / subcitrát bizmutu 1 20 mg 4-krát denne + metronidazol 500 mg 3-krát denne + tetracyklín 500 mg 4-krát denne.
  • Lansoprazol 30 mg 2-krát denne + subsalicylát / subcitrát bizmutitý 120 mg 4-krát denne + metronidazol 500 mg 3-krát denne + tetracyklín 500 mg 4-krát denne.
  • Pantoprazol 40 mg 2-krát denne + subsalicylát / subcitrát bizmutitý 120 mg 4-krát denne + metronidazol 500 mg 3-krát denne + tetracyklín 500 mg 4-krát denne.

  Režimy trojitej terapie založené na De-nol (koloidný bismutitý subcitrát).

  • De-nol 240 mg 2-krát denne + tetracyklín 2 000 mg denne + metronidazol 1 000 až 1 600 mg denne.
  • De-nol 240 mg dvakrát denne + amoxicilín 2 000 mg denne + metronidazol 1 000 - 1 600 mg denne.
  • De-nol 240 mg 2-krát denne + amoxicilín 2 000 mg denne + klaritromycín 500 mg denne.
  • De-nol 240 mg 2-krát denne + klaritromycín 500 mg denne + metronidazol 1 000 - 1 600 mg denne.
  • De-nol 240 mg 2-krát denne + amoxicilín 2 000 mg denne + furozolidón 400 mg denne.
  • De-nol 240 mg 2-krát denne + klaritromycín 500 mg denne + furozolidón 400 mg denne.

  Po ukončení 7- alebo 14-dňovej eradikačnej terapie pokračuje liečba jedným antisekrečným liekom zahrnutým do kombinácie. Užívajte polovicu dennej dávky raz (napríklad De-Nol 240 mg raz denne alebo Omeprazol 20 mg denne) počas 8 týždňov na UBD a 5 týždňov na DU..

  Príležitostne sa ako symptomatická látka používajú krátkodobo antacidá (fosfalougel, maalox atď.) A prokinetiká (motilium, koordinax atď.) So sprievodným peptickým vredom, motorickými poruchami..

  Ruskí lekári často používajú ako liečbu prvej voľby režimy trojitej terapie založené na bizmute. Napríklad: Koloidný subcitrát bizmutu + amoxicilín + furazolidón.

  Na prevenciu exacerbácií vredov sa odporúčajú 2 typy liečby.

  • Vykonajte dlhodobú (mesiace alebo dokonca roky) udržiavaciu liečbu antisekrečným liekom v polovičnej dávke, napríklad famotodín - každý 20 mg alebo omeprazol - každý 10 mg alebo gastrocepín - každý 50 mg.
  • Ak sa objavia príznaky charakteristické pre vred, pokračujte v protivredovej liečbe jedným z antisekrečných liekov počas prvých 3 - 4 dní s plnou dennou dávkou, ďalšie 2 týždne s udržiavacou dávkou.

  Indikácie pre vymenovanie nepretržitej udržiavacej liečby vredov sú: 1. Neúspešné použitie prerušovanej liečby protivredovými kúrami, po ktorej sa ročne vyskytnú 3 alebo viac exacerbácií. 2. Komplikovaný priebeh vredu (s anamnézou krvácania alebo perforácie). 3. Prítomnosť sprievodných ochorení vyžadujúcich použitie nesteroidných protizápalových a iných liekov. 4. Sprievodný vred erozívno-ulcerózna refluxná ezofagitída. 5. V prítomnosti hrubých jazvových zmien na stenách postihnutého orgánu. 6. Pacienti starší ako 60 rokov. 7. Prítomnosť gastroduodenitídy a HP v CO.

  Indikácie pre použitie prerušovanej liečby „na požiadanie“ sú: 1. Novo diagnostikovaný DU. 2. Nekomplikovaný priebeh dvanástnikového vredu s krátkou anamnézou (nie viac ako 4 roky). 3. Frekvencia recidívy dvanástnikových vredov nie je vyššia ako 2 ročne. 4. Prítomnosť typickej bolesti a nezhubného vredového defektu pri poslednej exacerbácii bez hrubej deformácie steny postihnutého orgánu. 5. Absencia aktívnej gastroduodenitídy a HP v CO.

  Tabuľka 1. SCHÉMY LIEČBY NA LIEČBU Helicobacter pylori podľa Maastrichtskej dohody (2000)

  Terapia prvej línie Trojitá terapia
  Omeprazol 20 mg 2-krát denne alebo Lansoprazol 30 mg 2-krát denne alebo Pantoprazol 40 mg 2-krát denne + klaritromycín 500 mg 2-krát denne + amoxicilín 1 000 mg 2-krát denne alebo + klaritromycín 500 mg 2-krát denne +

  metronidazol 500 mg 2-krát denne

  Ranitidín-bizmut citrát 400 mg 2-krát denne + klaritromycín 500 mg 2-krát denne + amoxicilín 1 000 mg 2-krát denne alebo + klaritromycín 500 mg 2-krát denne +

  metronidazol 500 mg 2-krát denne

  Terapia druhou líniou Kvadroterapia
  Omeprazol 20 mg 2-krát denne alebo lanzoprazol 30 mg 2-krát denne alebo Pantoprazol 40 mg 2-krát denne + subsalicylát / subcitrát bizmutitý 120 mg 4-krát denne + metronidazol 500 mg 3-krát denne

  + tetracyklín 500 mg 4-krát denne

  ACTOVEGIN

  Forma uvoľňovania: Gél 20% v skúmavkách s hmotnosťou 20 g; očný gél 20% v tubách po 5 g; dražé forte N.50; masť 5% v skúmavkách po 20 g; injekčný roztok v ampulkách po 2 ml N.25 a po 5 ml N.5.

  Účinná látka: Deproteinizovaný hemodialyzát z hovädzieho krvného séra s nízkomolekulárnymi peptidmi, aminokyselinami, nukleozidmi, medziproduktmi metabolizmu uhľohydrátov, lipidmi, oligosacharidmi a inými organickými látkami (celkovo 30%), elektrolyty a stopové prvky - 8 mg (počítané na sušinu).

  Terapeutické pôsobenie: Aktivácia bunkového metabolizmu, hojenie rán, opravné. Zvyšuje transport a akumuláciu glukózy a kyslíka v bunkách, zvyšuje ich využitie a zvyšuje energetické zdroje bunky.

  Indikácie: Vredy rôzneho pôvodu, trofické poškodenia, prevencia a liečba dekubitov; popáleniny, vč. chemická; prevencia a liečba radiačných poranení kože, slizníc, nervového tkaniva; rozsiahle povrchy rany (bez ohľadu na genézu) - gél, krém, masť (v kombinácii s inými formami Actoveginu na enterálne alebo parenterálne použitie); poškodenie rohovky a skléry: vredy a popáleniny (kyseliny, zásady, vápno), keratitída (vrátane po transplantácii rohovky), porucha epitelu u pacientov s kontaktnými šošovkami; prevencia lézií pri výbere kontaktných šošoviek u pacientov s degeneratívnymi a atrofickými procesmi v rohovke (očný gél).

  Ďalší Klasifikácia Pankreatitídy